Vedtægter

Holbæk Baptistmenighed 2020

§ 1. Holbæk Baptistmenighed er en selvstændig baptistmenighed tilsluttet Baptistkirken i Danmark.

§ 2. Menighedens opgave er at virke for evangeliets udbredelse og fremme nytestamentligt menighedsliv.

§ 3. Menigheden består af de til enhver tid værende medlemmer. Om nogen er medlem beror på den i medlemsprotokollen indeholdende fortegnelse.

§ 4. Optages i menigheden kan enhver, som er døbt med troendes dåb.
 Anmodning om dåb og optagelse rettes til præsten.

I særlige tilfælde kan medlemmer af barnedøbende kirkesamfund optages i menigheden på bekendelse, dersom de erkender troendes dåb som den rette bibelske dåb.
Præstens indstilling herom forelægges på forhandlingsmødet.

Udmeldelse af menigheden kan ske ved skriftlig henvendelse til menighedsrådet.

§ 5.
Menighedens øverste myndighed er forhandlingsmødet. Ordinære forhandlingsmøder afholdes 4 gange om året, normalt i marts, juni, september og november. Ekstraordinære forhandlingsmøder afholdes, når menighedsrådet finder det nødvendigt, eller når 1/5 af menighedens medlemmer, ved skriftlig henvendelse til menighedsrådets formand med angivelse af dagsorden, fremsætter ønske herom.

1. Ved disse møder forhandles menighedens anliggender. Kommer en sag til afstemning, afgøres den ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Skriftlig afstemning skal foretages, når forhandlingslederen eller mindst 3 af de fremmødte medlemmer begærer det.

2. De ordinære forhandlingsmøder er åbne og ledes af menighedens forhandlingsleder, eller i dennes fravær af en af forhandlingsmødet valgt ordstyrer.

3. Sager, som ønskes, behandlet på de ordinære forhandlingsmøder, skal indleveres til menighedsrådets formand mindst 14 dage før mødets afholdelse. Sagerne forelægges forhandlingsmødet efter forudgående behandling i menighedsrådet.

4. Sager af særlig betydning som f.eks. vedtægtsændringer, præsteansættelse, køb/salg af fast ejendom, optagelse af lån og indgåelse af andre økonomiske forpligtelser, skal vedtages på to på hinanden følgende forhandlingsmøder med mindst 4 ugers mellemrum.

5. Forhandlingsmøderne indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse. Ekstraordinære forhandlingsmøder kan dog indkaldes ved bekendtgørelse mindst én uge forud ved en af menighedens Gudstjenester. Dagsorden er tilgængelig senest én uge forud for forhandlingsmødet.

6. Over menighedens forhandlingsmøder føres en af menighedsrådet autoriseret forhandlingsprotokol, der skal udvise de trufne beslutninger. Det tilførte oplæses enten straks eller ved en senere forhandling og skal attesteres af forhandlingslederen samt menighedsrådets formand. Når det er godkendt, danner protokollen – eller en af sekretæren og menighedsrådets formand bekræftet udskrift af denne – gyldigt og fuldt juridisk bevis for det passerede, såvel over for medlemmerne indbyrdes som over for tredjemand.

§ 6. Menighedens daglige ledelse forestås af et menighedsråd, der består af 3-6 medlemmer og eventuelt ansat præst. Kassereren og evt. praktikant deltager i de ordinære menighedsrådsmøder. De valgte medlemmer og præsten kan ved personsager afholde ekstraordinære møder.

Menighedsrådet vælger af sin midte formand for en 1-årig periode. Valget meddeles menigheden på førstkommende forhandlingsmøde.

I præstens fravær varetages dennes administrative opgaver af menighedsrådets formand.

§ 7. Underskriftsberettiget for menigheden er kassereren og menighedsrådets formand i forening, som ved deres underskrift forpligter menigheden over for tredjemand i henhold til forhandlingsmødernes beslutninger.

§ 8. Menighedens ejendele tilhører menigheden som juridisk person. Det enkelte medlem har ikke som sådan nogen ejendomsret over noget menigheden tilhørende. Som følge heraf kan det enkelte medlem ikke på nogen måde råde over menighedens ejendele ud over, hvad der følger af vedkommendes stemmeret i menighedens anliggender.

Menigheden hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af menigheden som sådan indgåede forpligtelser. Derimod kan der ikke i menighedens ejendele søges sikkerhed eller fyldestgørelse for medlemmernes private gæld.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for menighedens forpligtelser.

Menighedens regnskabsår er kalenderåret. Ingen udgift må afholdes, uden den er godkendt på budget eller ved tillægsbevilling.

Budgetforslaget forelægges på årets sidste ordinære forhandlingsmøde. Det reviderede regnskab fremlægges på årets første ordinære forhandlingsmøde.

§ 9. Menighedsrådets medlemmer vælges blandt menighedens medlemmer. Valgperioden er tre år og følger kalenderåret. Ingen kan vælges fortløbende mere end 3 perioder, hvorefter der skal gå mindst et år, før man på ny er valgbar. Endvidere vælges en suppleant for eet år ad gangen.

Valg til menighedsrådet foregår på følgende måde:

1. Senest 1. september bekendtgøres det, hvem der er på valg med opfordring til medlemmerne om at stille forslag til valg af menighedsrådets medlemmer.
Forslag indgives skriftligt til menighedsrådet eller ved nedlægning i en i kirken opsat boks senest 2 uger før menighedsrådsvalg afholdes.

2. Herefter spørger menighedsrådets formand de kandidater, som har fået mindst to stemmer, om de er villige til at lade sig opstille. Er der ikke opstillet mindst 3 kandidater, bemyndiges menighedsrådet til at finde det nødvendige antal.

3. Selve valget af de opstillede kandidater foregår på forhandlingsmødet i november ved skriftlig afstemning. Der er desuden mulighed for afgivelse af brevstemme efter personlig henvendelse til menighedsrådets formand. En sådan brevstemme skal være menighedsrådsformanden i hænde senest to dage før valgdato.

4. Valgt er de kandidater, som opnår flest stemmer. Som suppleant er valgt den, som herefter opnår flest stemmer. En nyvalgt suppleant supplerer for det samlede menighedsråd det følgende år.

Øvrige valg:
Menighedens forhandlingsleder vælges for en toårig periode blandt menighedens medlemmer. Sekretær, kasserer, bidragssekretær, revisorer og personer med andre tillidsposter vælges ligeledes for en toårig periode. Genvalg kan finde sted. Revisorerne og forhandlingslederen kan ikke være medlemmer af menighedsrådet. Revisorerne skal foretage såvel en kritisk som en regnskabsmæssig revision af menighedens regnskab.

§ 10. I tilfælde af menighedens deling skal dens ejendele fordeles efter bedste skøn ved forhandling mellem parterne. Kan overensstemmelse ikke opnås, henvises sagen til afgørelse i Baptistkirken i Danmarks ledelse.


§ 11. Når menighedens medlemstal er gået ned til 7 – om ikke før – skal der ske henvendelse til Baptistkirken i Danmarks ledelse. Derefter træffes der, på to efter hinanden følgende forhandlingsmøder, beslutning om, hvorvidt menigheden skal fortsætte som selvstændig menighed eller opløses som sådan for at indgå som en del af anden baptistmenighed.

Menighedens aktiver skal ved opløsning – uanset årsag – overføres til anden baptistmenighed eller til Baptistkirken i Danmark.

§ 12. Dersom en del af menigheden udskiller sig fra denne og fra Baptistkirken i Danmark, har den ingen lod eller del i menighedens ejendele og kan følgelig ikke gøre krav gældende af nogen som helst art.

§ 13. Alle medlemmer modtager et eksemplar af disse vedtægter.

Vedtaget på forhandlingsmødet den 27. november 2022 og den 22. januar 2023