Privatlivspolitik

PERSONDATAPOLITIK for Kløvermarkskirken, Holbæk Baptistmenighed
19. april 2021

1 Generelt

1. 1. Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems- eller bidragyderforhold eller som deltager i vores aktiviteter, herunder ved færden på vores hjemmeside. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig mv. På Kløvermarkskirkens hjemmeside (www.kloevermarkskirken.dk) vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af kirkens persondatapolitik

2. Dataansvarlig

2.1. Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er: Kløvermarkskirken, Holbæk Baptistmenighed, Kløvermarksvej 7, 4300 Holbæk. CVR: 34018618

info@holbaek-baptistkirke.dk

2.2. Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

2.3. Alle spørgsmål vedrørende nærværende dokument, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til menighedsrådets formand (e-mail: formand@holbaek-baptistkirke.dk ).

3. Definitioner

3.1. Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

PersonoplysningerEnhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.
DataansvarligDen fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
DatabehandlerDen fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.
BehandlingEnhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.
Særlige kategorier af personoplysningerOplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).
PersondataforordningenEuropa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.
DatabeskyttelseslovenLov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

4. Formål med behandlingen af dine personoplysninger

4.1. Afhængig af om du er medlem eller bidragyder hos os, eller måske alene bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtet til at behandle dine personoplysninger på en sådan måde, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, dels at vi kan leve op til de forpligtelser, vi har som kirke. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – og/eller når vi skal administrere medlemskab hos os.

5. De personoplysninger, som vi behandler om dig

5.1. Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

5.1.1. Når du er medlem eller ikke-anonym bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, fødested, dåbsdato, dåbsmenighed, ægtefælde, bryllupsdato og børns navne samt registrerings- og kontonummer. Afhængig af dit forhold til os, indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag eller, såfremt vi har en indberetningspligt.

5.1.2. Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, men såfremt du er medlem af Kløvermarkskirken, indsamler vi dermed oplysninger om din religiøse overbevisning samt dåbs-/medlemsdato. Dette sker med grundlag i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra d.

6. Cookies

6.1. På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende dokument.

7. Sådan behandler vi dine personoplysninger

7.1. Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er medlem eller ikke-anonym bidragyder hos os, eller om du alene er bruger af vores hjemmeside.

7.1.1. Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne administrere dit medlemsforhold;
 • kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab;
 • kunne sende dig Kløvermarkskirkens Nyhedsbrev; og at
  • kunne administrere dine eventuelle bidrag, jf. nedenfor under 7.1.2.

7.1.2. Er du ikke-anonym bidragyder hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne administrere dit/dine bidrag;
 • kunne sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag;
 • kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse;

7.1.3. Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at

 • kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig;
 • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside;
 • optimere vores hjemmesides indretning;

8. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?

8.1. Når du bliver medlem hos os, giver et bidrag til os eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

8.2. Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger

8.3. I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

8.4. Såfremt du afgiver eller har afgivet følsomme personoplysninger til os, fx oplysninger om religiøs overbevisning, sker vores behandling med hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, idet vi som kirke ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte er af religiøs karakter. Behandlingen af dine oplysninger foretages som led i vores legitime aktiviteter. Derudover sker behandlingen af dine oplysninger under den betingelse, at du enten er medlem af menigheden, er tidligere medlem eller at du, på grund af menigheden formål, er i regelmæssig kontakt med os.

8.5. Er du ikke medlem eller bidragyder hos os, men fx alene bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 8.2.

9.0. Deling af dine personoplysninger

9.1. Vi kan dele dine personoplysninger med andre medlemmer, de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med fx IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

9.2. Vi har også mulighed for at dele dine oplysninger med Baptistkirken i Danmark i det omfang, at dette er nødvendigt og lovligt.

9.3. I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

10. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

10.1. Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

10.2. Er du medlem hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger, indtil du måtte ønske at melde dig ud af menigheden.

10.3. Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutningen af det seneste regnskabsår, hvor du har givet et bidrag til menigheden.

10.4. Deltager du i et enkeltstående arrangement, hvor oplysninger er påkrævet af hensyn til din deltagelse, destrueres dine oplysninger efter arrangementets afslutning.

10.5. Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken medlem, tidligere medlem eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig i op til 1 år.

11. Dine rettigheder

11.1. Indsigt

11.1.1. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på info@holbaek-baptistkirke.dk kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

11.2. Berigtigelse og sletning

11.2.1. Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, vil vi orientere dig herom.

11.3. Begrænsning af behandling

11.3.1. Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

11.4. Dataportabilitet

11.4.1. Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

11.5. Indsigelsesret

11.5.1. Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse). Det fremgår af nærværende dokument i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

11.6. Tilbagekaldelse af samtykke

11.6.1. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

11.7. Du kan skrive til info@holbaek-baptistkirke.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

11.8. Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

12. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

12.1. Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, oprette dig som bidragyder mv.

13. Sikkerhed

13.1. I Kløvermarkskirken har vi implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

14. Klage til tilsynsmyndighed

14.1. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk  

15. Opdatering af dette dokument

15.1. Kløvermarkskirken er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor løbende dette dokument for at holde det opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Dette dokument kan ændres af Kløvermarkskirkens menighedsråd uden varsel. Væsentlige ændringer af dokumentet vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

15.2. Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende dokument i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Dette dokument er senest opdateret ved menighedsrådets godkendelse
den 19. april 2021.